Trường trung học quốc tế Reinsdorf

Trang chủ / Sinh viên

Mentor

Đối với tất cả các câu hỏi mà bạn không thể làm rõ với giáo viên chủ đề hoặc lớp học của mình, giáo viên tin cậy vẫn có sẵn với tư cách là người liên hệ. Đây chủ yếu nên là những chủ đề mà bạn cảm thấy bị đối xử bất công hoặc khi nói đến lớp học hoặc giáo viên chủ đề hoặc các vấn đề ngoại khóa. Các giáo viên tin tưởng đã được các học sinh lựa chọn trong một năm học.

Tin tưởng giáo viên 2021/22

Cô Becher
Ông Klose

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.